Contact
Do you have a question?

Our competent and friendly customer service would love to help you

service@pixum.com

Yleiset liiketoimintaehdot

§ 1 Soveltamisala

Pixumin ja asiakkaan välisiin liikesuhteisiin sovelletaan yksinomaan seuraavia yleisiä sopimusehtoja, sellaisina kuin ne ovat saatavilla Internetissä tilaushetkellä. Asiakas voi tallentaa ja/tai tulostaa ne tietokoneelleen verkkotilausta varten.

§ 2 Sopimuskumppani

Asiakkaan toimittaja ja sopimuskumppani on Diginet GmbH & Co. KG, Industriestrasse 161, 50999 Köln, Saksa.

§ 3 Sopimuksen tekeminen

Lähettämällä digitaalisia malleja tiedostomuodossa ("kuvatiedostot") asiakas tekee palveluntarjoajalle tilauksen kuvien ja/tai kuvilla varustettujen tuotteiden ("tavarat") tuottamisesta. Klikkaamalla tilauspainiketta "tilaus maksuvelvoitteella" asiakas antaa sitovan sopimustarjouksen. Ennen tilauksen lähettämistä asiakas voi muuttaa ja tarkastella tietoja milloin tahansa, tunnistaa mahdolliset syöttövirheet ja korjata ne tarvittaessa ennen tilauksen sitovaa lopullista lähettämistä. Toimittaja vahvistaa tilauksen vastaanottamisen asiakkaalle välittömästi sähköpostitse. Tilauksen vastaanottovahvistus ei merkitse hyväksyntää. Palveluntarjoaja antaa hyväksymisilmoituksen 5 päivän kuluessa tavaroiden toimittamisesta tai nimenomaisella hyväksymisvahvistuksella.

§ 4 Hinnat

Tavarat toimitetaan euromääräisillä hinnoilla, jotka ovat voimassa tilauksen tekopäivänä ja jotka on ilmoitettu toimittajan verkkosivustolla. Hinta muodostuu tilauksen arvosta, toimituskuluista ja muista hintakomponenteista, ja se sisältää sovellettavan lakisääteisen myyntiveron. Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin suuntautuvista lähetyksistä voi aiheutua ylimääräisiä tullimaksuja. Nämä eivät sisälly hintaan, vaan asiakas maksaa ne itse.

§ 5 Toimitus, lähetys

Tavaroiden toimitus tai nouto tapahtuu tilausohjelmistossa tai verkkosivustolla määriteltyjen ehtojen mukaisesti, ellei ostajan ja toimittajan välillä ole toisin sovittu. Toimitusajasta sovitaan erikseen tai toimittaja ilmoittaa sen tilauksen yhteydessä.

§ 6 Maksu

Tilausta tehdessään asiakas ilmoittaa, haluaako hän maksaa laskulla vai verkkomaksumenettelyllä. Verkkomaksamisen yhteydessä asiakas hyväksyy maksun joko antamalla pankki- tai luottokorttitiedot tai maksupalveluntarjoajan käyttötiedot.

Jos maksu suoritetaan laskua vastaan, asiakkaan on maksettava laskun summa 7 päivän kuluessa tavaroiden toimittamisesta. Verkkomaksun yhteydessä ostaja nimenomaisesti valtuuttaa sopimuskumppanin perimään maksettavan summan osana tilausta. Jos maksun perintä epäonnistuu tilaajasta johtuvista syistä, tilaajan on korvattava takaisinperintäkulut ja mahdolliset pankin käsittelykulut.

Suoraveloitusmaksutapaa käytettäessä asiakas hyväksyy nimenomaisesti SEPA-seuoraveloitusmenettelyn ja antaa Diginetille tai sen edustajille SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen (§ 127 BGB). Myönnetty valtuutus on voimassa tilauksen ajan (kertaluonteinen valtuutus). Lähetysvahvistuksen yhteydessä asiakas saa ennakkoilmoituksen velkojan tunnistenumerosta, valtakirjan viitteestä sekä tulevan SEPA-suoraveloituksen perinnän määrästä ja ajankohdasta (ennakkoilmoitus). Palveluntarjoajan tai sen asiamiehen on lyhennettävä suoraveloituksen perintää koskeva ennakkoilmoitusaika kolmeen päivään. Toimittaja tai hänen edustajansa perii erääntyneen laskun määrän asiakkaan tililtä ilmoittamalla pankin tiedot ja valtakirjan viitteen. SEPA-suoraveloitus voidaan peruuttaa 8 viikon kuluessa veloituspäivästä. Vaatimus pysyy muuttumattomana. Logistisista syistä Diginet pidättää itsellään oikeuden lähettää laskun kuitin sähköisessä muodossa. Tässä tapauksessa lasku lähetetään sähköpostitse ja se on maksuton.

Valitsemalla sähköisen maksutavan (esim. Paypal, luottokortti) asiakas hyväksyy, että tilauksen tiedot (esim. laskutusosoite, toimitusosoite tai asiakasnumero) välitetään pankeille ja luottokorttipalveluntarjoajille, jotta voidaan toteuttaa vahva asiakastunnistus direktiivin EU 2015/2366 (PSD2) mukaisesti.

§ 7 Omistuksenpidätys

Tavarat pysyvät tarjoajan omistuksessa, kunnes kaikki samaan tilaukseen kuuluvat tavarat on maksettu kokonaisuudessaan.

§ 8 Peruuttamisoikeus

BGB:n 312 g §:n Abs. 1 momentin mukainen etäsopimusten peruuttamisoikeus on suljettu pois BGB:n 312 g §:n Abs. 2 Nr. 1 momentin mukaisesti, koska tavarat valmistetaan asiakkaan määritysten mukaisesti ja räätälöidään hänen henkilökohtaisiin tarpeisiinsa.

§ 9 Valitukset/riitojen ratkaiseminen

15. helmikuuta 2016 alkaen EU:n komissio tarjoaa foorumin riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuinten ulkopuolella. Tämä antaa kuluttajille mahdollisuuden ratkaista verkkotilaukseen liittyvät riidat aluksi ilman, että heidän tarvitsee mennä tuomioistuimeen. Riitojenratkaisufoorumiin pääsee ulkoisen linkin https://ec.europa.eu/consumers/odr/ kautta. Tavoitat meidät tätä tarkoitusta varten osoitteesta: service@pixum.com.

§ 10 Virheitä koskevat vaatimukset

Ostajan oikeuksiin aine- ja oikeushäiriöiden osalta sovelletaan lakisääteisiä säännöksiä, ellei jäljempänä toisin määrätä. Jos tavarassa on virhe, ostajalla on oikeus harkintansa mukaan jälkisuoritukseen, joka tapahtuu joko virheen korjaamisena (jälkiparannus) tai uuden virheettömän tavaran toimittamisena (jälkitoimitus). Toimittajalla on kuitenkin oikeus kieltäytyä valitsemastaan lisäsuorituksesta, jos se voidaan toteuttaa vain kohtuuttomin kustannuksin ja jos toisenlaisesta lisäsuorituksesta ei aiheutuisi ostajalle merkittäviä haittoja. Jos lisäsuoritus on epäonnistunut, asiakas voi harkintansa mukaan ilmoittaa sopimuksesta luopumisesta tai alentaa kauppahintaa.

§ 11 Vastuu

Toimittaja on vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet toimittajan, edustajan tai sijaisen tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta, lakisääteisten säännösten mukaisesti. Muilta osin palveluntarjoaja on vastuussa asiakkaalle ainoastaan tuotevastuulain mukaisesti, takuun perusteella, hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittumisesta tai päävelvoitteiden (olennaiset sopimusvelvoitteet, joiden täyttäminen on edellytys sopimuksen asianmukaiselle täyttämiselle ja joiden noudattamiseen sopimuskumppani voi säännöllisesti luottaa) tuottamuksellisesta rikkomisesta. Jos päävelvoitteita on rikottu, ostajan vahingonkorvausvaatimus rajoittuu sopimukselle tyypilliseen ennakoitavissa olevaan vahinkoon, ellei samanaikaisesti ole voimassa jokin muu tämän kohdan 1 ja 2 virkkeessä mainituista poikkeustapauksista.

§ 12 Tietosuoja, tietojen varmuuskopiointi

Tietosuojaa ja tietojen varmuuskopiointia koskevien lisäsäännösten osalta viitataan erilliseen tietosuojaselosteeseen, jonka asiakas voi tallentaa ja/tai tulostaa tietokoneelleen verkkotilausta varten. Jos se on tarpeen tilausten täydellistä käsittelyä varten, tilauksen yhteydessä kerätyt henkilö- ja kuvatiedot luovutetaan Diginetin edustajille DSGVO:n 28 artiklan mukaisesti toimeksiantotiejojen käsittelyä koskevan sopimuksen puitteissa.

§ 13 Tekijänoikeudet, rikosoikeus

Asiakas on yksin vastuussa lähetettyjen kuvatiedostojen sisällöstä. Hänen on varmistettava, että hänellä on tarvittavat tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet tai muut oikeudet kaikkiin palveluntarjoajalle siirrettyihin kuvatiedostoihin sekä tilauksen mukaiseen käyttöön. Asiakas vastaa yksin kaikista seurauksista, jotka aiheutuvat näiden oikeuksien loukkaamisesta. Asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle kaikki oikeutetut vaatimukset, jotka kohdistuvat kolmansiin osapuoliin ja jotka perustuvat niiden oikeuksien loukkaamiseen siirrettyjen kuvatiedostojen käsittelyn, monistamisen ja käytön vuoksi tehdyn tilauksen mukaisesti.

Asiakas vakuuttaa, että siirrettyjen kuvatiedostojen sisältö ei riko sovellettavia kieltonormeja, erityisesti lapsipornografian levittämistä koskevia säännöksiä (StGB:n 184 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaan). Jos palveluntarjoaja saa tietoonsa, että tätä vakuutusta on rikottu, palveluntarjoaja ilmoittaa välittömästi asiasta vastaaville lainvalvontaviranomaisille.

§ 14 Rekisteröinti ja albumipalvelu

A. Palveluntarjoaja antaa asiakkaalle mahdollisuuden ladata albumipalvelunsa puitteissa kuvatiedostoja palveluntarjoajan määrittelemässä tiedostomuodossa, tallentaa ne niin sanottuihin albumeihin ja muokata niitä palveluntarjoajan ylläpitämillä verkkosivustoilla. Tässä yhteydessä asiakkaiden palveluntarjoajan kanssa käyttämä tallennustila ei saa ylittää verkkosivustolla määriteltyä kapasiteettia (tällä hetkellä 1 gigatavu). Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa kuvatiedot palveluntarjoajan palvelimilta kokonaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta.

B. Järjestelmän huolellisesta ylläpidosta ja hoidosta huolimatta Palveluntarjoaja ei voi taata Palvelun saatavuutta kaikkina aikoina. Palvelun käyttöön ei ole oikeutta.

C. Luomalla salasanasuojattuja tai julkisia albumeita asiakas antaa sinne tallennetut kuvatiedostot julkisesti tai osittain julkisesti saataville sekä kolmansien osapuolten haettavissa Internetistä. Sijoittamalla tiedostot tällaiseen albumiin asiakas hyväksyy sen, että kolmannet osapuolet voivat päästä hänen albumeihinsa palveluntarjoajan vastaavan verkkopalvelimen kautta ja tarkastella sinne tallennettuja kuvatiedostoja, siirtää ne tietojenkäsittelylaitteensa keskusmuistiin tai ladata ja käsitellä niitä ja/tai tilata niitä palveluntarjoajan tuotteita koskevien palvelujen avulla. Tässä tapauksessa palveluntarjoaja tarjoaa ainoastaan teknisen pääsyn tai tekniset mahdollisuudet asiakkaan julkaisemien kuvatiedostojen jäljentämiseen palvelun käyttäjän tai asiakkaan toimesta. Asiakas antaa tältä osin palveluntarjoajalle maksutta ja ei yksinomaisesti oikeuden jäljentää ja levittää hänen tällaisissa albumeissa lähettämiään kuvatiedostoja palveluntarjoajan tilauspalvelun puitteissa.

D. Albumipalvelun ja muiden palveluntarjoajan palveluiden käyttö edellyttää asiakkaan tietojen, kuten nimen ja voimassa olevan ja ajantasaisen sähköpostiosoitteen, rekisteröintiä. Asiakkaan toimittamien näitä tietoja koskevien tietojen on oltava täydellisiä ja totuudenmukaisia. Kuhunkin sähköpostiosoitteeseen voi rekisteröityä käyttäjäksi vain yksi asiakas. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteröintiprosessia. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaan on annettava henkilökohtainen salasanansa. Pääsy kaikkiin palveluntarjoajan tallentamiin asiakastietoihin on mahdollista vain tämän salasanan avulla. Väärinkäytösten välttämiseksi salasana on pidettävä salassa. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille on kielletty. Jos salasana kuitenkin luovutetaan eteenpäin, palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingoista ja/tai muista haitoista, joita asiakkaalle aiheutuu tietojen väärinkäytöstä. Vaihtoehtoisesti asiakas voi myös rekisteröityä ja kirjautua sisään Facebook-tiedoillaan Facebook Connect -painikkeen kautta. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta rekisteröityä palveluntarjoajaksi. Palveluntarjoaja voi milloin tahansa hylätä rekisteröintipyynnön ilman perusteluja. Tällöin palveluntarjoaja poistaa kaikki käyttäjän jo antamat tiedot.

E. Asiakkaan rekisteröityminen albumipalvelun käyttäjäksi sekä näiden palvelujen käyttö on maksutonta.

§ 15 Loppusäännökset

Suomen tasavallan laki on voimassa YK-osto-oikeuden poissulkemisen yhteydessä. Tämä ei vaikuta sen valtion pakottaviin säännöksiin, jossa asiakkaalla on asuinpaikka. Jos asiakkaalla ei ole yleistä oikeuspaikkaa Suomessa tai jos hän on sopimuksen tekemisen jälkeen muuttanut asuinpaikkansa ulkomaille tai jos asuinpaikka ei ole tiedossa kanteen nostamishetkellä tai jos asiakas on kauppias ja toimii tässä ominaisuudessa, oikeuspaikkana kaikissa riita-asioissa on tavarantoimittajan kotipaikka.

Jos ostajan kanssa tehdyn sopimuksen yksittäiset määräykset, mukaan lukien nämä yleiset sopimusehdot, ovat tai tulevat kokonaan tai osittain pätemättömiksi, tämä ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen.

Tilanne: elokuu 2023